ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย

คนที่มีอาการทางจิตวิทยาควรได้รับการช่วยเหลือในการแสวงหาความช่วยเหลือทางการแพทย์เพราะนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วอาการของความทุกข์ทรมานทางจิตใจยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วยเช่นกัน “เราสนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกมากขึ้นสำหรับอาการของความทุกข์ทรมานทางจิตวิทยาแพทย์ควรตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในผู้ที่มีอาการทางจิตเหล่านี้อย่างแข็งขัน ปัจจัยทั้งหมดที่วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้นอกเหนือจากผลลัพธ์ของอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้รับการระบุในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้นักวิจัยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความทุกข์ทางจิตและตัวแปรต่างๆเช่นพฤติกรรมที่ไม่แข็งแรงเช่นการสูบบุหรี่และการรับประทานอาหารที่ไม่ดี ด้วยวิธีการวิเคราะห์ดังกล่าวพวกเขาอาจประเมินความเสี่ยงของอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองต่ำเกินไป

health news